4,822 guests

Pagpapahalaga sa edukasyon

  • Written by Magi Gunigundo
  • Published in Opinion
  • Read: 885

Pointguard

SA mula’t mula pa, napakalaki ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa karunungan o edukasyon. Naniniwala ang mga Pilipino na ang pag-aaral ang susi ng magandang kinabukasan ng isang tao.

“Pagbutihin mo ang pag-aaral, igagapang ka namin para makatapos ka at nang hindi mo da­nasin ang kahirapang pinagdaanan namin.”

Ganito ang karaniwang paalaala ng mga magulang sa mga anak, lalo na kung sa lungsod o bayang malayo mag-aaral ang anak at hindi makapag-uuwian. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag nakatapos ng pag-aaral ang supling, tiyak na magiging maganda ang pagkakataon nito na bumuti ang ka­lagayan sa buhay.  Batay sa karanasan ng marami, may katotohanan ang paniniwala ng mga magulang na nasa pag-aaral ang susi ng  pangarap na matagumpay na makaahon sa karalitaan.

Kaya naman hindi kataka-takang una sa lahat na sinisikap ng magulang ay pag-aralin ang mga anak sukdulang, sabi nga, magdildil ng asin at maghigpit ng sinturon ang mga magulang.  Dahil dito, kaya hindi kataka-takang kalagitnaan pa lamang ng Mayo, abalang-abala na ang mga magulang sa pamimili ng mga kagamitan ng mga anak na mag-aaral, kahit na ang mga sa nursery at day- care centers lamang papasok.
   
Sa panahong ito, sa buong Pilipinas abala ang lahat: magulang, mga bata at lalo na pati mga guro at pinuno ng paaralang bayan kasi nga, isang linggo na lamang, pasukan na ng mga mag-aaral buhat sa prep hanggang kolehiyo, hindi lamang sa mga kalungsuran, kundi pati sa mga lalawigan.  Sa maraming dako, tulung-tulong ang mga magulang, mag-aaral at guro sa paglilinis at pag-aayos ng mga paaralang bayan. Isa pa itong katibayan ng ibayong pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pag-aaral ng kanilang mga anak.
   
Ang malasakit at pagpapakasakit ng mga magulang na bigyan ng pagkakataon ang anak na magkaroon ng higit na magandang kinabu­kasan ay matatamo lamang kung ang mga anak ay makikiisa sa dakilang mithiin ng kanilang mga magulang.  Magagawa ito sa pa­mamagitan ng paglalaan ng mga anak ng malaking panahon sa pag-aaral at pag-iwas sa ano mang bagay na maaaring makasagabal sa ha­ngaring makatapos ng pag-aaral una sa lahat para sa kanilang kapakanan at kabutihan.
   
Sa panahong ito ng aralan, dapat lamang sikapin ng mga anak na mag-aral na mabuti upang balang araw ay makatapos sila.  Ang panahon ng pag-aaral ay panahon ng pag-iwas ng mga anak sa mga bagay na makasisira sa kanilang pag-aaral na malamang humantong sa kabiguan ng mga pangarap, hindi lamang ng nagpapakasakit na mga magulang, kundi higit sa lahat, ng nagpabayang mag-aaral.
   
Huwag kalilimutan: Laging nasa huli ang pagsisisi, samantalahin ang panahon at pagka­kataon:  mag-aral na mabuti.  Ito ay para sa inyong kapakanan at kinabukasan.