4,371 guests

Ang proseso na kung tawagin ay ‘legitimation’

  • Written by Atty. Persida Rueda-Acosta
  • Published in Opinion
  • Read: 163

Say mo attorney?

KGG. na Chief Acosta,

Ako po ay mayroong dalawang anak sa aking asawa. Ang problema po, ang panganay naming anak ay ipinanganak ng aking asawa noong kami ay hindi pa ikinakasal sapagkat siya ay 17 taong gulang pa lamang noon. Dahil dito, ang apelyidong nairehistro sa birth certificate ng aming panganay na anak ay ang apelyido ng kaniyang ina kung kaya siya ay parang naging “anak sa labas”. Nais kong malaman kung ano ang maaari kong gawin upang maging lehitimong anak ko ang aking panganay sa mata ng batas.

Lubos na gumagalang,

Richard

Dear Richard,

Para sa inyong kaalaman, ang Republic Act No. 9858, o ang “Act Providing for the Legitimation of Children Born to Parents below Marrying Age” ang batas na nakasasakop sa inyong sitwasyon. Ang nasabing batas ay ang nag-amyenda sa Artikulo 177 ng Family Code of the Philippines. Ayon sa naunang nabanggit na batas:
    
Section 1. Article 177 of Executive Order No. 209, otherwise known as the “Family Code of the Philippines”, as amended, is hereby further amended to read as follows:
    
“Art. 177. Children conceived and born outside of wedlock of parents who, at the time of conception of the former, were not disqualified by any impediment to marry each other, or were so disqualified only because either or both of them were below eighteen (18) years of age, may be legitimated.”
    
“Art. 178. Legitimation shall take place by a subsequent valid marriage between parents. The annulment of a voidable marriage shall not affect the legitimation.” (Binigyang-diin)
    
Samakatuwid, ang inyong panganay na anak ay maaaring maging legitimated child o lehitimong anak kung kayo at ang kaniyang ina ay: 1) hindi pa kasal noong siya ay ipanganak; 2) kayo o ang isa sa inyong dalawa ay wala pa sa edad na 18 taong gulang noong panahong iyon; at 3) kayong dalawa ay walang tinatawag na legal impediment o legal na balakid upang maikasal sa isa’t isa.
    
Ang nabanggit na proseso na kung tawagin ay legitimation ay siyang lunas ng batas kung saan ang isang hindi lehitimong anak o illegitimate child ay nagiging lehitimong anak o legitimate child sa bisa ng “nahuling kasal” ng kanyang mga magulang.  Ang kailangan lamang ay noong ipinagbuntis ng ina ang bata ay walang hadlang o legal impediment para sa mga magulang nito na magpakasal.
    
Bukod pa rito, sinasabi rin sa batas na ang isang legitimated child ay may karapatan tulad ng legitimate child at isa nga sa mga ito ay ang dalhin ang apelyido ng kanyang ama at ina. Kaugnay pa nito, ang pagiging lehitimong anak sa pamamagitan ng legitimation ay magre-retroact sa panahon na ipinanganak ang bata. Kaya ang pagpapalit ng status ng isang anak ay makasasabay sa pagpaparehistro ng kaniyang mga magulang sa kaniya dahil sa legitimation.
    
Nawa ay nasagot namin ang inyong katanungan. Nais naming ipaalam sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.
    
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.

Ang inyong Lingkod Bayan,                  

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA

Punong Manananggol Pambayan